برگه بازاریابی

محصول چیست؟ چه کمکی به آدم ها میکند؟ مزیت های رقابتی چیستند؟

پرسش اساسی برای فهمیدن ارزش ارائه شده

مشتریان چه کسانی هستند و چگونه میشود آنها را پیدا کرد؟ اولویت ها و معیار های آنها را میشناسید؟

پرسش اساسی برای تدوین برنامه بازاریابی

چه روش بازاریابی ای برای یک بیزینس مناسب است؟ چقدر زمان، آموزش و سرمایه نیاز دارد؟

پاسخ اساسی