هفت اشکال معمول بازاریابی که در شرایط بحران قابل چشم پوشی نیستند

بازاریابی نوین بحران فروش اقتصادی

همه میدانیم که جامعه سال های خوبی را نگذرانده است. قسمت زیادی از مشتریان ما توان مالی گذشته را ندارند.استفاده از پتانسیل آماده ای که در کسب و کار ما وجود دارد ،از همیشه مهمتر شده است. این اولین توصیه برای بازاریابی درشرایط بحرانی است …

ادامه مطلب...