برای مشاوران: راه های مجاب کردن کارفرما به پذیرش تغییر

راه های متقاعدکردن کارفرما

این متن راهنمایی برای مشاوران کسب و کار درباره راه های شکستن مقاومت کارفرما نسبت به پذیرش تغییرات ساختاری و نگرشی است. برای چه؟ برای تغییر نگاه کسب و کار به فروش، بازاریابی، نیروی انسانی و حتی مشتری؛ به هدف بهبود کسب و کار.

ادامه مطلب...